ประชาสัมพันธ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

"ความซื่อสัตย์โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับกิจการที่ดี
เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับกลุ่มบริษัท"

Download คู่มือจรรยาบรรณ

 

     
     หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น และประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ท่านสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลให้ท่านทราบ โดยท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” ของบริษัท

Link: http://www.thairunggroup.co.th/conduct.php

ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริต